Soeroerisme

Dit is Soeroerisme, dus pas hiervoor op!

Lees ook: Bestaat het Soeroerisme?

Auteur: Shaych Moeqbil ibn Haadie el-Waadi'ie rahiemhoelaah
Oorspronkelijke bron: Toehfatoel-Moedjieb 'alaa As'ilatil-Haadir wal-Rareeb (pag. 179-185, dit boek is een verzameling van zijn fataawa).

Vraag: Wat is Soeroerisme en wat zijn de duidelijke tekenen die hierop duiden? Bestaat Soeroerisme nu werkelijk of is het slechts deel van iemands zijn verbeelding?

Antwoord: Alle lof behoort toe aan Allaah, Heer van de Werelden en moge de Vrede en Zegeningen van Allaah op onze Profeet Mohammad, zijn familie en zijn metgezellen zijn. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden dan Allaah alleen, zonder partners aan Hem toe te kennen. En ik getuig dat Mohammed Zijn Slaaf en Boodschapper is.

Vervolgens:

Soeroerisme is een toeschrijving aan de broeder Mohammed Soeroer Zayjienoel-'Aabidien. Hij was in Koeweit waar hij met een aantal goede boeken over de Shie'ah kwam waarin hij hun dogma's uitlegde. Tevens kwam hij met een aantal andere goede boeken. Vervolgens verhuisde hij eerst naar Duitsland en vervolgens naar Engeland waar hij zich uiteindelijk vestigde. Daar gaf hij het tijdschrift
"el-Bayjaan" uit en wij waren er zeer tevreden mee. Vervolgens gaf hij een ander tijdschrift genaamd "es-Soennah"
uit en hier waren we eveneens zeer tevreden mee. En wij zeiden: "dit is het antwoord op datgeen waar hij op aan het wachten was". En sommige van onze broeders prezen het tijdschrift "el-Bayjaan" en vroeger prezen wij het ook, zeggende: "er kan niets gevonden worden wat hieraan gelijkwaardig is". Echter, de toestand van de hizbies is dat zij in het begin uitnodigen naar de Qor'aan en de Soennah tot dat de harten van de mensen gehecht zijn aan hen en hun grootte en kracht vermeerderd is. Dan, zodra zij te weten komen dat kritiek tegen hen geen effect meer heeft, laten zij duidelijk zichtbaar zien waar zij daadwerkelijk op zijn.

Het tijdschrift "es-Soennah", wat beter "el-Bid'ah"genoemd kan worden wat meer gepast is, nodigt mensen uit om weg te blijven van de geleerden en beschuldigt hen ervan dat ze inactief zijn, dat ze betaald worden door de overheid en dat ze geen begrip hebben van de actualiteiten.

Maar alle lof behoort aan Allaah, de werkelijkheid van de Soeroeries werd duidelijk tijdens de Golf Oorlog. En dit was van de Gunst van Allaah. Ik herinner me nog dat ik gedurende die tijd een aantal woorden las (in hun tijdschrift) waarin er een aanval werd gelanceerd tegen shaych el-Albaanie voor het voortbrengen van een cassette met de titel: "een botsing met een Soeroerie". Vervolgens prezen zij een aantal pagina's verderop shaych bin Baaz. Dus ik realiseerde me de betekenis van deze lof. Dit was zodat de mensen niet zullen zeggen: "zij vallen de geleerden aan".

Een aantal dagen na de fatwa van shaych bin Baaz betreffende de toelaatbaarheid van het maken van een vredesverdrag met de Joden was vervaardigd, lanceerden zij een aanval tegen shaych bin Baaz. Dus het was een feit dat dit een goed doordacht plan was om de mensen weg te jagen van de geleerden. En de tijdschriften "el-Bayjaan" en "es-Soennah" gaven het begrip dat het meer gepast was om terug te refereren naar die selefies die de actualiteiten in Jemen begrepen betreffende de actualiteit van de Jemenitische crisis.

Dus ik zeg: "O jullie masaakien…. wie is diegene die nu onbewust is van de toestand van de moslims? Eerder nog, alle kwesties liggen in het oplossen van de huidige situatie waarin wij ons in bevinden. Dus datgene wat de moslims is overkomen van verlies, angst en lijden, is te wijten aan hun eigen zonden. Allaah zegt:

“Allaah gebruikt het voorbeeld van een stad (Makkah) die voortdurend in veiligheid en welzijn verkeerde; haar provisie kwam in overvloed van elke plaats, maar zij ontkenden de Zegeningen van Allaah. Zo Allaah liet hen de extreme honger (famine) en angst proeven vanwege datgene wat zij gewoon waren te doen.” (Soerah en-Nahl 16:112)

Dus als we bewust worden van de ziekte, wat is dan de genezing? Allaah zegt:

“Allaah heeft diegenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd dat Hij hen zeer zeker het overwicht (i.e. Chilaafa) zal geven in het land zoals hij het diegenen die voor hen waren heeft gegeven. En Hij zal hen de mogelijkheid geven om hun religie, die Hij voor hen gekozen heeft, te praktiseren. En Hij zal hun angst verwisselen met een gevoel van veiligheid (op voorwaarde) dat zij alleen Mij aanbidden en geen partners aan Mij toeschrijven.” (Soerah en-Noer 24:55)

Dus het zijn de zonden die vernedering over de moslims hebben gebracht. En het is hun manier van handelen met interest (renten), het toestaan van overspel en ontucht in de Islaamitische landen en hun voorkeur en overgave aan de door de mens gemaakte wetten die door de vijanden van de Islaam worden gebracht. En hoeveel meer kunnen we wel niet opsommen… en het naar buiten gaan zonder hidjaab en onbetamelijke ontbloting en hun vermenging van de verschillende geslachten op de scholen en universiteiten.

Dus de genezing zit hem in het terugkeren naar het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper van Allaah en dan door terug te keren naar de geleerden. Allaah zegt:

“En toen er een kwestie tot hen kwam betreffende (gemeenschappelijke) veiligheid of angst, verkondigden zij het aan de mensen. Maar als zij hadden gerefereerd naar de Boodschapper of diegenen die met autoriteit bevoegd zijn van onder hen (de geleerden), diegenen die de capaciteit hebben om er een juist besluit uit af te leiden, zouden het hebben begrepen” ( Soerah en-Nisaa 4:83)

Dus het is een verplichting voor ons om terug te keren naar de geleerden.

“Dit zijn de gelijkenissen die Wij naar de mensen zenden, toch zal niemand ze (echt) begrijpen behalve diegenen met kennis” ( Soerah el-‘Ankaboet 29:43)

Maar datgene wat je ziet is een persoon die 3 of 4 kwesties memoriseert en vervolgens brengt hij die kwesties rondom de Masaadjied (moskeeën), opladend en aanstampend (als een stier). En vervolgens noemen zijn metgezellen hem shaychoel-Islaam.! Is dit kennis? Eerder, kennis is het zitten op een mat, je behoeften opgeschort beneden je (luisterend naar een shaych), geduldig blijvend met de moeilijkheden van honger en behoeftigheid. Kijk slechts naar de toestand van de Metgezellen van Allaah’s Boodschapper en wat zij hebben meegemaakt.

En de mensen van kennis zijn degenen die elke ding op zijn juiste plaats zetten, zoals in de vorige aiyah werd verklaard. En Allaah zegt:

“Werkelijk, in dat is een herinnering voor diegenen die kennis bezitten” (Soerah er-Roem 30:22)

En Allaah zegt:

“Is diegenen die weet dat datgene wat is geopenbaard aan jou van jouw Heer de waarheid is gelijk aan diegene die blind is? Maar het zijn alleen de mensen van begrip die opletten.” (Soerah er-Ra’ad 13:19)

De kwelling waarmee de moslims beproefd worden is hun eigen onwetendheid over hun religie. Dus een ieder die wat ayaat en ahadieth memoriseert en dan erover begint te spreken, speciaal als hij wat welsprekendheid heeft in zijn toespraak, daarover zeggen de mensen: “dit is een shaych”.
Alle lofprijzing behoort aan Allah, de werkelijkheid van deze zaak werd duidelijk, zoals er is gezegd:

“Als je de welsprekende hoort spreken, geef jezelf dan niet over aan hem. Betreffende deze onnatuurlijke (manier van spreken), het is iets kunstmatigs. Ben tevreden met het nemen van kennis en begrip, En zijn welsprekende toespraken zal toe een einde komen zonder enige strijd”

En Allaah zegt terwijl Hij ons informeert over het verhaal van Qaaroen:

“Zo ging hij (Qaaroen) voor de mensen uit in zijn arrogantie. Diegenen die naar het wereldse leven verlangden zeiden: “ah, ik wenste dat wij het gelijke hadden van wat aan Qaaroen is gegeven! Werkelijk, hij is de eigenaar van een groot fortuin”. Maar diegenen aan wie kennis was gegeven zeiden: “wee diegene! De beloning van Allaah is beter voor diegene die geloven en goede daden verrichten, en dit zal niemand bereiken behalve zij die geduldig zijn.”. Dus wij zorgden ervoor dat de aarde hem en zijn woonplaats verzwolg. Vervolgens had hij geen groep of partij om hem te helpen tegen Allaah, noch behoorde hij tot diegenen die zichzelf kunnen redden. En diegene die de dag hiervoor zijn positie verlangde, begonnen te zeggen: “weten jullie niet dat het Allaah is die de voorziening uitbreidt of beperkt aan wie Hij wilt van zijn slaven die Hem behagen. Als Allaah niet genadig met ons was geweest, dan had Hij ervoor gezorgd dat de aarde ons ook had opgezwolgen!” Weten jullie dat de ongelovigen nooit succesvol zullen zijn?” (Soerah el-Qasas 28:79-82)

Dus het is een verplichting voor ons om terug te keren naar de mensen van kennis en te leren, net als toen Djibriel naar de Profeet kwam om de Metgezellen te leren hoe ze vragen moesten stellen.


En ik zal nooit vergeten wat ‘Abdoel-Qaadir es-Shaybaanie, de kleine onbenul, zei: “wij zullen sommige van onze broeders naar Abie ‘Abdir-Rahmaan (i.e. shaych Moeqbiel) sturen om een aantal slokken (van kennis) te krijgen in twee maanden tijd, dan zullen we hen naar sommige centra sturen om terrein te winnen van de Ichwaan el-Moslimien.” Dus toen zei ik:

“Is het mogelijk om in twee maanden uitnodigers naar Allaah voort te brengen?”

Dus als de onwetenden verantwoordelijk zijn voor het leiden van da’wah groepen, dan geef ik de tijdingen van overlijden aan dergelijke da’wah groepen. Dus wij moeten ons bij de geleerden verzamelen en kennis van hen nemen, zoals de geleerden in het verleden hebben gedaan. Salmaan el-Faarisie zat en zocht kennis bij de eerste geleerde die hij ontmoette tot dat hij stierf, vervolgens een tweede en een derde totdat hij de Profeet tegenkwam en hem volgde. En zo waren ook de metgezellen van Moe’aadh . Alvorens hij overleed, vroegen zij aan hem: “naar wie moeten we gaan (voor kennis na u)?” Hij zei: “naar ‘Abdoellaah ibn Mas’oed .”

En wanneer één van de broeders eist van één van de hizbies om kennis te zoeken, dan zegt hij:

“Onder jullie zijn er die de wereld willen en onder jullie zijn er die het Hiernamaals willen” (Soerah Aali ‘Imraan 3:152)

En vervolgens zegt hij (de hizbie): “Allaah zei deze Ayah met betrekking tot de metgezellen”

– bedoelende dat zij erkennen dat zij geen geduld hebben in het zoeken (van) kennis en het lijden van honger. Zij geven de voorkeur aan om dicht bij de mensen in gebouwen en auto’s en in het wereldse leven te leven.

Dan horen wij hen zeggen:
“Je valt de verschillende organisaties aan.”
Wie heeft jou gezegd dat wij de verschillende organisaties aanvallen? Ja, wij vallen sommige van de organisaties aan die bestaan uit groepsvorming en partijgeest, beperkte Walaa (loyaliteit), diefstal en misbruik van geld. Het zijn dit soort groepen die we bekritiseren en de mensen tegen waarschuwen.

Zo dit is een da’wah (uitnodiging, i.e. soeroerisme) gebaseerd op leugens en misleidingen, maar de werkelijkheid zal duidelijk worden. Zoals de da’wah van ‘Alie ibn al-Fadl zichzelf duidelijk maakte en zoals de werkelijkheid van de da’wah van de Moe’tazilah, de Shie’ah en de Soefies zichzelf heeft duidelijk gemaakt. En diegenen die deze werkelijkheden blootleggen en duidelijk maken, met de Wil van Allaah, zijn Ahloes-Soennah.

En alle lof zij aan Allaah, Ahloes-Soennah zijn diegenen die onderzoeken en de Moslim Oemmah corrigeren. De Profeet zei:

“Er zal altijd een groep van mijn Oemmah zijn die triomfantelijk op de waarheid blijven. Diegenen die hen verlaten of tegengaan zullen niet in staat zijn hen schade te berokkenen. Zij zullen in deze staat blijven totdat het bevel (i.e. belofte) van Allaah komt.”

Dus shaych Rabie’ ibn Haadie, moge Allaah hem bewaren, is diegene die de hizbies ontbloot en het geloof waar zij op zijn duidelijk maakt in het land van de Haramayn (Saoedie Arabië). En zo is Shaych Mohammed ibn ‘Abdil-Wahhaab el-Wassaabie in Hoedalydah en Shaych Mohammed el-Iemaam in Ma’bar en de broeder Mohammed es-Sowmalie in Djaami’oel-Chair in San’aa.

Dus ik adviseer de broeders, omdat velen van hen, alle lof behoort aan Allaah, ontvankelijk zijn, om terug te keren naar de Qor’aan en de Soennah en daar naar toe uit te nodigen en niet hun levens te verkwisten met het prijzen van die en die shaych. En als zij dergelijke shaychs zouden moeten verlaten, dan zouden zij zeggen: “pas op voor hem, hij is van Djamaa’at at-Takfier” of “hij is een agent van de overheid.” Dit zijn woorden van iemand die Allaah niet vreest.

Hedendaags is er van dit tijdschrift een Engelse versie genaamd ‘al-Joemoe’ah’ en een Nederlandse soortgenoot genaamd ‘el-Tawheed’ en ‘Wij Moslims’ wees dus gewaarschuwd!!!

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten