De sekte “brielwies”.

Kennismaking. Het ontstaan en bekende personages. De denkwijze en geloofsleer. De fundamenten en wortels van hun denkwijze en geloofsleer. Wat bij hen op te merken is. De verspreiding en locaties van beheersing. Conclusie.


Kennismaking:
Brielwie is een sofistische sekte, die ontstaan is in India en Pakistan in een stad die "Brielie" genoemd wordt, gelegen in de provincie Oetrabardiesh. De sekte is ontstaan in de tijden van de Engelse kolonisatie. Zij is beroemd geworden door hun verheerlijking en overdreven liefde jegens de profeten en vrome mensen in het algemeen en de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) in het bijzonder.

Het ontstaan en bekende personages:
De stichter van deze sekte is Achmad Reda Khan Taqiey 'Alie Khan, hij leefde in de periode tussen 1865 en 1921 (na christus) en 1272 en 1340 (hidjrieya = emigratie van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) van Mekkah naar Medinah). Hij heeft zich Abdoel-Moestafa (dienaar van de uitverkorene = de boodschapper van Allah Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) genoemd, wat zeker niet toegestaan is in de islam, aangezien aanbidding en dienaarschap alleen voor Allah de Enige geldt. Hij is te Brielie geboren, en hij heeft gestudeerd bij Mirza Ghulaam Qaadierbiek. Verder heeft hij Mekkah bezocht en heeft gestudeerd bij een paar geleerden in het jaar 1295 (h). Hij was erg mager en erg slim. Hij was besmet met de gevaarlijkste ziektes die toendertijd bekend waren, hij leed voortdurend aan hoofdpijn en rugpijn, en hij was iemand die snel woedend werd, iemand met een sterke woordgebruik, en met intelligentie en waakzaamheid. Zijn bekendste boeken zijn "de berichten van de Moestafa", "de zuivere geloofsleer", "de vrijblijvende leven", "de vrede", "de terugkoppeling naar het onwaarneembare" en "de uitgesprokenen". Verder heeft hij ook een poëziestuk genaamd “de tuinen van Bakhsh”. Diedaar 'Ali Brielwie: Geboren in het jaar 1270 (h) te Nawaabboor in de provincie Alore en is gestorven in oktober 1935. Een paar van zijn boeken zijn: "De uitleg van de weegschaal van de religies" en "de tekenen van Al-wahabieyya". Na'em Ad-dien Al-moeraad Aabaadie: die tussen 1300 - 1367 h / 1883 -1948 (na chr) geleefd heeft. Hij is de eigenaar van de school die hij "Universiteit an-na'emah" heeft genoemd. Na'em Ad-dien wordt ook het hart van de besten genoemd. Onder zijn boeken bevinden zich "het verheven woord" en "de geloofsleer van het onwaarneembare". Amdjad 'Ali Ibn Djamaal Addien Ibn khadaabakhsh: is geboren te Khoesie en is afgestudeerd aan de h'anafistische school te djoenboor in het jaar 1320 (h). Hij stierf in het jaar 1369 (h) 1948 (na chr). Hij heeft een boek getiteld "Bahaar Sharie'at". H'ieshmat 'Ali Khan: geboren te Lak-hanoe en is afgestudeerd in het jaar 1340 (h). Hij noemde zichzelf de hond van Ahmad Reda Khan, en hij was tevreden daarmee en had deze benaming lief. H’ieshmat heeft een boek getiteld “afwijkingen van ahloe soennah". Hij wordt ook “de boosdoener van de hypocrieten” genoemd. Hij is overleden in het jaar 1380 (h). Ahmad Yara khaan: 1906 - hij was iemand die erg veel waarde hechte aan verdeeldheid. Eén van zijn boeken is “de waarheid is gekomen en de valsheid is verdwenen”.

De denkwijze en geloofsleer:

De aanhangers van deze sekte denken dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) een gave had waarmee hij het universum beheert. Amdjad 'Alie zegt: "De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) is een totale plaatsvervanger van Allah Verheven en Geprezen is Hij. Het gehele universum is onderlegd aan zijn beheersing. Hij doet wat hij wil, geeft wat hij wil aan wie hij wil en neemt datgene wat hij wil. Er is niemand tussen de wereldbewoners die in staat is om zijn heerschap en leiderschap te laten vervallen. Hij is de Heer van de zonen van Adam. Degene die hem niet als een Heer en Eigenaar van de werelden ziet, wordt de zoetigheid van de Soennah van ontnomen. Een andere claim is dat Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) en de vrome mensen na hem de mogelijkheid hebben om het universum te beheersen”. Ahmad Reda Khan zegt:"O Helper (hij bedoeld O Abdel-Qader Al-djaylaanie) help me". De gave van: "wees!" (scheppen met slechts het uitspreken van dit woord zoals Allah dat kan) behoort tot de gaven die Allah Zijn boodschapper Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft toegekend. Alles wat van je afkomstig is, is een aanduiding op de mogelijkheid om te regelen wat je wilt. Voorwaar, jij bent degene die alles regelt achter het gordijn". Ze overdrijven in het prijzen van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) totdat zij hem de rang van Godheid hebben gegeven. Ahmad Reda zegt in de tuinen der bakh-sh-sh 2/104: ”O Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) ik kan je niet benoemen als Allah, maar ik kan geen scheiding maken tussen jullie. Uw zaak laat ik toe aan Allah, hij kent uw werkelijkheid. Ze overdrijven ook in het toekennen van bepaalde Eigenschappen die de waarheid over de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) tegenspreken, zelfs tot het punt waarop ze zeiden dat de Boodschapper het Onwaarneembare kende. Ahmad Reda zegt in zijn boek de zuivere geloofsleer blz. 33 : "Allah heeft degene die de Qor-aan geopenbaard heeft gekregen, onze Heer en onze leider Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) alle kennis die er te vinden is in Al-lawh'Al mah'food (de beschermde schriften) [wat alleen Allah kent] bekend gemaakt”. Ze hebben ook een geloofsprincipe (de geloofsprincipes van het waarnemen) toegekend aan de Boodschapper die beweren dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) in hun visie aanwezig is en dat hij de handelingen van de schepsels in aller tijden en te aller locaties kan waarnemen. Ahmad Yaar Khan zegt in zijn boek "de waarheid 1/160": "De religieuze betekenis van de aanwezige en de waarnemende is dat degene die de heilige kracht bevat in staat is om de universum te bekijken alsof hij naar zijn handpalm kijkt op de plek waar hij zich bevind. En hij hoort de stemmen die van ver en van dichter te horen zijn. Hij gaat de wereld rond in een oogflits. Degenen die smeken en hulp vragen dienen de menselijkheid van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) te ontkennen en hem tot een licht die tot het licht van Allah behoort laten behoren". Ahmad yaar Khaan zegt in zijn boek "de zachte adviezen blz. 14:" De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) is een licht van de lichten van Allah. Alle schepsels zijn van zijn licht geschapen". Ahmad Reda Khaan zegt ook in zijn poëziestukken: "Wat is de waarde van deze klei en dit water als het Goddelijk licht niet plaats heeft genomen in het beeld van de mens." Ze adviseren hun aanhangers om hulp en ondersteuning te vragen bij de profeten en vrome mensen. Degene die hen aangeeft dat dit niet toegestaan is, betichten ze van koefr (ongeloof). Amdjad zegt in zijn boek "Bahaar Shari'at 1/122": “De ontkenners van het vragen van steun en hulp van vrome mensen en bij hun graven zijn atheïsten". Ze richten graven op, bewonen het, cementeren het, steken kaarsen aan en zetten kandelaars daarin. Ze bieden beloftes aan en ze zoeken zegeningen bij de graven en geven er feesten voor. Ze zetten bloemen, tapijten en doeken erop. Ze roepen hun aanhangers aan om tawaaf (de rondgang die gewoonlijk om de Ka’ba in Mekka gedaan wordt) te doen om de tombes, zoekend naar de zegeningen daarvan. Brielwies overdrijven heel erg in het heiligen van de personage Abdel-Qader Al-Djaylaanie. Ze haten andere vrome mensen die tot de Sofisten behoren. Ze kennen hun wonderbaarlijke onbedenkbare gaven toe, omsingeld met historische mythes. Brielwies hebben ook de geloofsleer van "iesqaat" oftewel "vervalling". Dit is een liefdadige gift die gegeven wordt namens de overledene om de verlaten gebeden en het vasten en andere verplichtingen te vergeven. De waarde van de liefdadigheid die uitgegeven wordt voor ieder gebed en vasten die men niet verricht heeft is de waarde van de liefdadigheid van zakaat Al-fietr (de zakaat die na het vasten van Ramadan uitgegeven moet worden). Ze gebruiken verschillende wegen om hun geloofsleer te omzeilen. Dit wordt gedaan door het geld wat zij uitgeven in een heel jaar voor het verlaten van de gebeden en het vasten, op een andere manier weer terug te krijgen en dan weer uit te geven.

Hun grootste feest is het vieren van de geboorte van de profeet. "Al-mawlied Annabawiey", waarbij gigantisch veel geld uitgeven wordt. Het is een heilige bekende dag bij hen, waarbij zij verschillende liedjes zingen waar de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) overdreven geprezen wordt en waar er verzonnen verhalen verteld worden. Ze lezen tijdens dit feest het boek getiteld: "Sorooroe Al-qoloob fie dhiekrie Al-mawlidie al-mah'boeb" , "De blijdschap van de harten bij het gedenken van de geliefde geboorte". Dit is en werk van Ahmad Reda Khan, die hij gevuld heeft met mythes en fabels. zie de weerlegging op deze bidah http://al-bidah.blogspot.com/2007/08/hoofdstuk-4.html Huwelijken: Dit manifesteert zich in de bezoeken die zij brengen aan tombes en het zich verenigen bij die tombes. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het huwelijk van Sheikh Shaah Waarith in de stad Dyoeh, en het huwelijk van Al-khawaadjah Moe'ien dien Djatshie, waarbij miljoenen zich verzamelden, mannen en vrouwen door elkaar, waardoor verderf en verboden zaken ontstaan. Degene die het vasten en het gebed nalaten vinden zogenaamd een vergiffenis en verlossing bij die tombes. De grootste ontberingen en de allergrootste zonden in hun ogen worden begaan door die niet meedoet aan het vieren van de geboorte van de profeet of het meedoen aan wat zij Al-Faatieh'ah noemen, of het huwelijk. Degene die niet tot de brielwies behoren worden bij hen als ongelovigen gezien. Ze hebben geen enkele vereniging en geen enkele groep of persoon gezien zonder hen ongelovigen te noemen. In hun boeken is het volgende vaak terug te vinden: “Degene die een ongelovige niet als ongelovig benoemd is een ongelovige”. Zij hebben vele onderwijzers en moslims die het goede willen zaaien en de verlossers van India uit de handen van de kolonisten ongelovig verklaard. Hun uitspraak heeft ook sheikh Ismael Ad-dahlawie bereikt, hij is één van de grote geleerden van India die innovaties en verzinsels bestrijdt. Tevens Mohammed ieqbaal en de voormalige president van Pakistan, Dayaa-e Al-h'aqq en vele van zijn ministers. Ze bestempelen Sheikh Al-islaam Ibn taymieyyah ook met ongeloof en zeggen dat hij een dwaas is en iemand met een bedorven verstand. Hetzelfde geldt voor zijn student de geleerde Ibn Al-Qayyiem. Ze haten Al-imaam Sheikh Mohammed Ibn Abdel-Wahhab en richten aan hem de smerigste beschuldigingen en de ergste bewoordingen. Dit allemaal omdat hij tegen verzinselen, vernieuwingen in de geloofsleer en mythevorming heeft gestreden, uitnodigend naar het zuivere monotheïsme en aanbidding van Allah zonder toevoegingen die de mens aan de religie aanbrengt. Hun doeleinde is het breken van de eenheid van de moslims en hun krachten verloederen en verzwakken, hun in vele wegen van dwaling en onenigheid laten belanden zodat zij uiteindelijk de islam vernietigen. Eén van hun innovaties is het kussen van beide duimen tijdens Al-adhaan (oproep tot het gebed) en het vervolgens vegen over de ogen. Zij zien dit als vereiste, degene die het nalaat is een vijand van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem). Ze beweren dat degene die zijn ogen met zijn duimen veegt na de addaan nooit een oogziekte zal krijgen. Zie hun boek. "Moenier Al-'aynayn fie taqbielie Al-iebhaamayn", "De verlichting van de ogen bij het kussen van de duimen".


De fundamenten en wortels van hun denkwijze en geloofsleer:

Sommige mensen beweren dat deze sekte behoort tot de mensen van de Soennah omdat een paar van hun fundamenten in overeenstemming zijn met de Soennah omdat zij zich zouden houden aan de H’anafie-rechtschool. Dit is een duidelijke fout, en een paar onderzoekers naar deze sekte hebben aangegeven dat degenen die deze sekte opgericht hebben een familie is die tot de Shi’a behoren, terwijl zij naar buiten toe zeggen dat ze tot de mensen van de Soennah behoren om zo misleiding en verdeling te creëren bij de moslims. Ze hebben hun geloofsleer gemengd met andere geloofsprincipes en houden vast aan het vieren van de geboorte van de profeet (Allah vrede en zegen zij met hem) zoals de christenen dat doen met de christelijke jaarwisseling. Ze overdrijven in het prijzen van de personage van de profeet (Allah vrede en zegen zij met hem) wat hand in hand gaat met de verzinselen die genoemd worden over Jezus (vrede zij met hem). Doordat hun leven in het Indische gebied voortgezet wordt waar er verschillende religies zich bevinden, zijn er verschillende Hindoestanen denkwijzen en boeddhistische denkwijzen gemengd geraakt met hun islamitische geloofsleer. Ze hebben de eigenschappen van zogenaamde feilloze imams van de shi’a op de profeet (Allah vrede en zegen zij met hem) en over de vrome mensen overgenomen. Tevens zijn er vele geloofsprincipes van het sofisme en de tombeaanbidders, afgodendienaren en ideologieën die de Allah’s bestaan verweven met de Schepping, en beweren dat Allah een is met de Schepping en overal aanwezig is. Dit is een onderdeel geworden van hun religieuze principes. De Dwaling van degenen die Geloven in de Eénheid van Existentie. http://as-soofiyyah.blogspot.com/200...eloven-in.html


Wat bij hen op te merken is:

- Extremisme en overdrijving bij het prijzen van de boodschapper van Allah (Allah vrede en zegen zij met hem) en het mengen met de geloofsleer van de ongelovigen. - Afwijking van de waarheid bij het aanvallen van verzonnen leugens over Sheikh Al-islaam Ibn Taymieyya en Sheikh Al-imaam Mohammed Ibn Abdel-Wahhad en tegen ieder verkondiger van zuivere tawheed (eenheid van Alllah) uit de geleerden en Sheikhs van de islamitische oemmah. - Zonder een reden de moslims ongelovig verklaren omdat zij het niet met hen eens zijn. - Hun haastigheid en ijverigheid om de eenheid van de moslims te breken en hun te verzwakken. Ook al steekt deze sekte tijd en moeite in de onjuistheden die genoemd zijn, de mensen die het licht voor de juiste weg voor hen verduidelijken en hun met wijsheid en goede manieren adviezen geven, hebben de onwetendheid die over de ogen van hun aanhangers heerst doen verdwijnen zodat zij op het juiste pad geraken. Dit is inmiddels gebeurd in verschillende streken.

De verspreiding en locaties van beheersing:

De verkondiging van hun principes is gestart vanuit de stad Brielie in de provincie Oetrabardiesh te India zodat deze verspreid werd in het gehele Indische gebied. (India, Pakistan, Bangladesh, Boerma en Srie Lanka). Ze bevinden zich in Engeland, Nederland, Suriname, en hebben tevens invloeden in Zuid-Afrika, Kenia, Moeroeshish en een aantal landen in het Afrikaanse werelddeel.

Conclusie:

De brielwies sekte is een sofistische sekte die ontstaan is in het Indische werelddeel vlakbij Pakistan, tijdens het Engels kolonialisme. Ze overdrijven in het ophemelen van de profeten en vrome mensen. Ze bestrijden de verkondigers van de juiste weg, de verkondigers van de zuivere aanbidding van Allah, de zuivere monotheïsten. Zij geloven dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) de mogelijkheid heeft om het universum te beheersen, en dat hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) en de vrome mensen na hem, de macht bevatten om te handelen in dit universum zoals zij wensen. Ze hebben een geloofsleer die bij hen bekend staat als de geloofsleer van As-shoehoed, ofwel "waarneming". Ze beweren hierbij dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) aanwezig is bij hen en de handelingen van alle schepsels in aller tijden in op alle locaties kan waarnemen. Ze ontkennen de normale menselijkheid van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) en sporen hun aanhangers aan om ondersteuning en hulp te vragen bij de profeten en bij tombes. Ze versieren graven en zij verlichten ze met kaarsen en kandelaars en zij vragen de overledenen om hulp.


Het Islaamitisch Oordeel betreffende de Braylwieyyah (Soefie-Sekte)Het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa Bestaande uit o.a. Shaych ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Abdoellaah ibn Baaz, Shaych ‘Abdoer-Razzaaq ‘Afiefie, Shaych ‘Abdoellaah ibn Ghoedayyaan, Shaych ‘Abdoellaah ibn Qoe’oed Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa., - Vraag: “Er is een bepaalde groep in Pakistan die de ‘Braylwiyyah’ of ‘Jamaa'ah Noewaarie’ genoemd wordt, wat een verwijzing is naar hun huidige leider die bekend staat als ‘Noewaarie’. Ik vraag uwe excellenties over het oordeel vanuit Sharie'aah betreffende hen en hun aqiedah, en het gebed achter hen aangezien dit een geruststelling voor de harten van vele mensen zal zijn aangezien zij zich niet bewust zijn van de realiteit. En als tweede zal ik enkele van hun verzinsels en geloofsovertuigingen vermelden: 1) De geloofsovertuiging dat de boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) levend is; 2) De geloofsovertuiging dat de boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) aanwezig is en kijkt (naar de mensen), in het bijzonder direct na Salaat al-Djoemoe'ah; 3) De geloofsovertuiging dat de boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) voorafgaand kan bemiddelen is; 4) Zij geloven in 'heiligen' en in de doden in hun graven, en zij verrichten gebeden bij de graven en verzoeken hen om (dat zij hun) in hun behoeften te voorzien; 5) Hun lof en aanbevelingen van (het bouwen van) koepels (over), en het verlichten van graven; 6) Hun uitspraak: “O boodschapper, O Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem)”; 7) Hun haatgevoelens tegenover eenieder die luidop “Amien” zegt en zijn handen opheft tijdens het gebed, en beschouwen zulk een persoon als zijnde een Wahhaabie; 8) Hun grote verbazing bij het gebruik van miswaak voor het gebed; 9) Het kussen van de duimen tijdens het uitvoeren van de woedhoe, de adhaan en na het gebed; 10) Na het gebed herhaald de imaam de aayah: “Voorwaar Allaah en ook Zijn engelen zenden hun zegeningen naar de profeet.” Soerah al-Ahzaab 33: Vers 56. En vervolgens doen alle aanwezige bidders hun zegeningen naar de profeet terwijl zij hun stemmen gezamenlijk veheven. 11) Zij verzamelen zich na Salaat al-Djoemoe'ah waar ze al staande anaashied reciteren en lofprijzen (naar de profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem)); 12) Nadat ze de Edele Qor'aan volledig uitgelezen hebben in de Salaat at-Taraawieh in de maand Ramadaan bereiden ze heel veel voedsel en verdelen ze het in de eetruimte van de moskee, en geven ze daarnaast ook nog suikergoed; 13) Ze bouwen moskeeën en hechten veel belang aan het decoreren ervan, waarbij ze ‘O Mohammed’ boven de mihraab (de plaats waar de imaam staat) schrijven; 14) Ze beschouwen zichzelf als de mensen van de Soennah en de correcte aqiedah en beschouwen (alle) anderen als incorrect; 15) Wat is het Islaamitisch oordeel betreffende het uitvoeren van het gebed achter hen (hun iemaam), rekening houdend met het feit dat ik een geneeskundige student in Karachi ben en naast de moskee woon waar zij de (volledige) controle over hebben (i.e. hun geloofsovertuigingen en handelingen hebben daar de overhand)?” Antwoord: “Al wie deze kenmerken en eigenschappen heeft, dan is het niet toegestaan om je gebed achter hen te verrichten, en diegene die hun toestand kent, dan is hun gebed niet geldig. Dit is omdat de meeste van hun kenmerken en eigenschappen diegene van koefr en bid'ah zijn welke de tawhied (éénheid) ontkennen waarmee Allaah Zijn boodschappers gezonden heeft en geopenbaard heeft in Zijn Boek, en (tevens) datgene wat tegengesteld is met de Qor'aan, zoals Zijn (Soebhanahoe wa Taa'ala) zijn uitspraak: “Voorwaar jij (Mohammed) zult sterven en voorwaar, (ook) zij zullen sterven.” [Soerah az-Zoemar 39: Vers 30] En Zijn uitspraak: “En de moskeeën zijn voor Allaah (alléén), dus roep niemand aan naast Allaah.” [Soerah al-Djinn 72: Vers 18] En hun bid'ah die zij uitoefenen moet verweten worden op een goede manier, en als zij het aanvaarden (en hun gebruiken laten) dan is alle lof aan Allaah (alléén); En indien zij het niet aanvaarden (en hun gebruiken voortzetten) dan behoor je hen te verlaten en je gebeden in de moskee van Ahloes-Soennaah te verrichten. En hierin, ten opzichte van Iebraahiem (‘alayhie sallem) is een goed voorbeeld: “En ik zal weggaan van jullie en van hetgeen wat jullie naast Allaah aanbidden. En ik zal tot mijn Heer roepen, en ik hoop dat ik niet ongezegend zal zijn in mijn smeekbeden aan mijn Heer.” [Soerah Maryam 19: Vers 48] En bij Allaah is al het succes en moge Allaah de gebeden en begroetingen zenden naar onze profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en naar zijn familie en zijn metgezellen.” Volume 2, Page 396, Fatwa Nr.3090 Engelse bron: www.fatwa-online.com

Reacties:

6 reacties:

Ik ben bekend met Braylwieyyah...
Ik zal waarheidsgetrouw de punten behandelen, daar ik meer kennis heb van deze groepering dan uzelf, aangezien ik zelf in een moskee kom waar deze handelingen verricht wordt. Helaas merk ik grote onwetendheid in jouw verhaal :

) De geloofsovertuiging dat de boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) levend is :
- Dit is niet minder dan logisch, zelfs in de Koran staat namelijk.. over de personen die voor de zaak van Allah swt zijn gestorven : 'zeg niet dat zij dood zijn, nee zij zijn levend!'.
Dus het is logisch dat de profeet s.a.w. wel de dood geproefd heeft, echter niet dood is, want zijn positie is het hoogst van alle geschapen wezens. Dus hoger dan die van de martelaren. (Of wil jij beweren dat zij levend zijn en de profeet dood, astagfiroellah)

2) De geloofsovertuiging dat de boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) aanwezig is en kijkt (naar de mensen), in het bijzonder direct na Salaat al-Djoemoe'ah :
- Kijk broeder. De slechtste wezen die Allah swt geschapen heeft is Iblies. De Shaitaan... deze kan vanuit zijn zg. 'troon' de mensen zien vanwaar wij hem niet kunnen zien.
Wil jij nu soms beweren dat de BESTE schepsel van Allah swt dat dan niet kan?? Astagfiroellah.

3) De geloofsovertuiging dat de boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) voorafgaand kan bemiddelen is.
- Lees de Koran goed, dan zul je zien dat de profeet saw de bemiddelaar is.

4) Zij geloven in 'heiligen' en in de doden in hun graven, en zij verrichten gebeden bij de graven en verzoeken hen om (dat zij hun) in hun behoeften te voorzien:
- Dit is een grove leugen. Wij aanbidden slechts Allah swt. En geen schepselen. Dit is verzonnen. Het aanbidden van 'heiligen' is shirk en de grootste zonde in de Islam. U moet deze leugens niet verkondigen over de Braylwieyyah.

5) Hun lof en aanbevelingen van (het bouwen van) koepels (over), en het verlichten van graven:
- Dit hoor ik voor het eerst. Waar komt deze informatie vandaan. Ik heb nog nooit een graf verlicht gezien van een overleden moslimbroeder of zuster. Moge Allah swt je behoeden voor onzin.

6) Hun uitspraak: “O boodschapper, O Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem):
- Graag hoor ik in een reactie wat hier mis mee is?

7) Hun haatgevoelens tegenover eenieder die luidop “Amien” zegt en zijn handen opheft tijdens het gebed, en beschouwen zulk een persoon als zijnde een Wahhaabie:
- Dit is wederom een grote leugen. Het hardop roepen van Amien behoort tot de madhab van de Maliki's en wordt door ons beschouwd als acceptabel. Wij hebben zelfs met liefde Maliki's in de moskee die met ons bidden op deze manier.
Jammer dat u zoveel leugens als waarheid heeft aangenomen.

8) Hun grote verbazing bij het gebruik van miswaak voor het gebed:
- Weer een leugen. Een miswaak gebruiken wij zelf ook regelmatig.

9) Het kussen van de duimen tijdens het uitvoeren van de woedhoe, de adhaan en na het gebed.
- Dit berust op een da'oef hadith, maar is geen zonde. Doe onderzoek voordat je iets afkeurt.

10) Na het gebed herhaald de imaam de aayah: “Voorwaar Allaah en ook Zijn engelen zenden hun zegeningen naar de profeet” Soerah al-Ahzaab 33: Vers 56. En vervolgens doen alle aanwezige bidders hun zegeningen naar de profeet terwijl zij hun stemmen gezamenlijk verheven.
- Prachtig, dat is namelijk wat de Koran ook zegt. Vertaal de vers AUB VOLLEDIG, hij gaat namelijk zo : “Voorwaar Allaah en ook Zijn engelen zenden hun zegeningen naar de profeet. O gij die gelooft, zend uw zegeningen over hem uit veelvuldig".
(En daarna pas wordt gezamenlijk zegeningen gestuurd naar de profeet saw)... erg jammer dat je een Koran ayat niet volledig verkondigt.

11) Zij verzamelen zich na Salaat al-Djoemoe'ah waar ze al staande anaashied reciteren en lofprijzen (naar de profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem));
- Het lofprijzen van de profeet is een vorm van Ta'ziem. Geen aanbidding. Ta'ziem is het uiten van respect. En zoals de voorgaande punt ook aangeeft is dit een plicht. Echter iedereen doet dit op zijn eigen manier. Het afkeuren van Ta'ziem voor de profeet saw gaat tegen de Koran in en is dus Kufr. (kijk uit dus beste broeder)

12) Nadat ze de Edele Qor'aan volledig uitgelezen hebben in de Salaat at-Taraawieh in de maand Ramadaan bereiden ze heel veel voedsel en verdelen ze het in de eetruimte van de moskee, en geven ze daarnaast ook nog suikergoed.
- Het samen eten en delen van eten is Soennah. Welk geloof volgt u?

13) Ze bouwen moskeeën en hechten veel belang aan het decoreren ervan, waarbij ze ‘O Mohammed’ boven de mihraab (de plaats waar de imaam staat) schrijven.
- Een uiting van liefde voor de profeet saw. Een dergelijk iets kent u niet?

14) Ze beschouwen zichzelf als de mensen van de Soennah en de correcte aqiedah en beschouwen (alle) anderen als incorrect.
- Wij volgen de vrome Salaf en de geleerden die daarna kwamen. De correcte Aqeedah hedendaags is die van de Maturidi en Asharie. Wij verwerpen de Aqeedah die Ibn Taymiyya heeft gebracht, daar hij tegen de meerderheid van alle geleerden is ingegaan. Een soort lone-wolf was hij met zijn nieuwe gedachtengang die lichaamsdelen aan Allah swt toeschreef. Astagfiroellah.
De meerderheid van de moslims is Soenni en volgt de Maturidi of Asharie.


15) Wat is het Islaamitisch oordeel betreffende het uitvoeren van het gebed achter hen (hun iemaam), rekening houdend met het feit dat ik een geneeskundige student in Karachi ben en naast de moskee woon waar zij de (volledige) controle over hebben (i.e. hun geloofsovertuigingen en handelingen hebben daar de overhand)?”
- Ik zie geen reden om het gebed achter de imam te lezen. Kom met goede bewijzen voordat je een broeder verketterd.


Een zielige Soefi die hierboven commentaar levert maar niet beseft dat de Barelvieten niets uitstaande hebben met de methodiek van de Salafu Salih.

Ik ben meer dan blij met het hebben van mijn familie weer terug na 5 jaar van gebroken huis. Ik heb gebladerde met mijn man al jaren met pijn, verdriet en schande, hoeft hij niet de zorg over onze kinderen en ik, liever dan hij buiten zijn eigen huis en dit echt brak ons ​​huis. Ik ging naar plaatsen op zoek naar hulp, maar het probleem nog steeds tot en met 2 dagen geleden i over getuigenissen van hoe Doctor Ororo heeft bijgedragen aan mensen kwamen dus ik contact met hem en hij verzekeren me dat hij mijn probleem op te lossen met zijn ban en ik zal zien resulteren binnen 12 tot 16 uur. Ik volgde zijn instructie, gebeden en vertrouwde hem en vandaag mijn huis is zo rustig als hoe ik wil dat het is. Doctor Ororo is echt en ik maakte een gelofte om de wereld te vertellen over hem en ik zal getuigen op het internet zo veel als ik kan hier is mijn nummer (+17726004686) tekst mij voor elke vraag. Is uw huis of huwelijk kapot? heb je vriend / vriendin je weggaat? Contact Doctor Ororo voor hulp via e-mail: (doctorororospelltemple@outlook.com) of website: (http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com) of via WhatsApp: (2348068784784)

Een reactie posten