Hizb at-Tahrier.

Een aantal Dwalingen van Hizb at-Tahrier

Door Shaych Moqbil ibn Haadie al-Waadi’ie

Bron: ‘Toehfat-ul-Moejieb ‘alaa As’ilat-il-Haadir wal-Gharieb (blz. 141-143), de originele bron is een vraag en antwoord sessie vanuit Engeland (opgenomen tijdens de ramadhaan in 1416 N.H).

Vraag: “Er is een groep onder ons (hier in het Verenigd Koninkrijk) die Hizb at-Tahrier1 wordt genoemd. Zij roepen op tot het Islaamitische Khalifaat en zij spreken zich uit tegen de geleerden. Hoe kunnen zij weerlegd worden en wat is de manier om de correcte Islaamitische Khalifaat te bereiken?”

Antwoord: “Alle lof is aan Allaah, en moge de vrede en zegeningen zijn over onze Profeet Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem), zijn familie en zijn metgezellen. Ik getuig dat er niets en niemand aanbiddenswaardig is behalve Allaah alleen, zonder deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed Zijn slaaf en Boodschapper is. Om te vervolgen:

Met betrekking tot de zaak omtrent partijgeest, dan zijn de mensen in twee partijen verdeeld: De partij van Ar-Rahmaan (Allaah) en de partij van ash-Shaytaan (de Duivel). Dus de partij van ar-Rahmaan, het is niet toegestaan voor hen om verdeeld te zijn onder elkaar. Allaah de Allerhoogste zegt:

“Voorwaar, degenen die hun Religie in sekten opsplitsen, jij (O Mohammed) hebt op geen enkele wijze iets met hen uitstaande.” (Soerah Al-An’aam: 159)


En de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“De Joden splitsten zich op in éénenzeventig of tweeënzeventig sekten. En de Christenen splitsten zich op in éénenzeventig of tweeënzeventig sekten. En mijn Oemmaah zal zich opsplitsen in drieënzeventig sekten.”

Deze hadieth is overgeleverd door Aboe Dawoed van de overlevering van Aboe Hoerayrah (radiallaahoe ‘anhoe). Aboe Dawoed leverde een gelijksoortige hadieth over van Moe’awiyah, waar staat:

“Zij zullen allemaal (deze sekten) in het Hellevuur zijn, behalve één sekte.”


Zij (de sahaaba) vroegen: “Welke is het, o Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem)? Hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:

“De Djamaa’ah (de groep).”


Vervolgens zei hij:

“En er zal voorzeker een volk komen wiens ijdele begeerten hen zal bewegen (doen handelen) net zoals hondsdolheid zich beweegt rond degene die het beïnvloedt.”


En hetgeen waarvoor de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) ons voor waarschuwde is al gebeurd, want de begeerten zijn talrijk geworden en de partijen en groeperingen zijn vermenigvuldigd. En Allaah, de Glorieuze Heer, zegt in Zijn Nobele Boek:

“En houdt je stevig vast aan het Touw (de Islaam / de Soennaah) van Allaah, jullie allen, en wees niet verdeeld.” (Soeraah Aali ‘Imraan: 103)


De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Jullie zullen voorzeker de manieren volgen van degenen die voor u kwamen, stap voor stap, en zelfs als zij in het holletje van een hagedis zouden kruipen, dan zouden jullie er (na hen) ook in kruipen.”


Wij (de sahaaba) zeiden: “O Boodschapper van Allaah, bedoelt u de Joden en de Christenen?” Hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:

“Wie anders?”

En de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:

“De gelovigen zijn onder elkaar zoals een gebouw, elk deel ondersteunt de ander.”

Wat deze partijen betreft; zij jagen elkaar weg en zij vallen elkaar aan. In feite, als iemand zou zeggen: “Deze opsplitsing in partijen heeft hetgeen bewerkelijkt wat de vijanden van Islaam begeerden aan opsplitsing van de Oemmaah, het verdelen van zijn gelederen en het verzwakken van zijn kracht”,
dan zou hij waarachtig gesproken hebben.

Daarom
(zeg ik dat) Hizb at-Tahrier een verdorven Hizb (partij) is. Misschien vind u dat dit een ernstige uitspraak is sinds ik de eerste ben die zoiets zegt, maar het is toepasselijk dat ik zo’n uitspraak introduceer. Dus ik zeg nogmaals, het is voorzeker een verdorven partij, hetgeen in Jordanië is begonnen. Zij splitsten zich af van al-Ichwaan al-Moeslimoen, degene die naar hen schreven en hen verzochten om naar hen terug te keren, maar zij weigerden om naar hen terug te gaan. Hun leider was Taqie-oed-Dien an Noebhaanie. Betreffende aangelegenheden die betrekking hebben tot de Aqiedah (geloofsovertuigenis), zeggen zij: “Niets behoort geaccepteerd te worden behalve hetgeen in overeenstemming is met het intellect.” Dus als men een behandeling (van een overlevering) vindt, dat moet deze behandeling (volgens hen) buiten beschouwing gelaten worden. Dit is ook waarom zij ‘de Bestraffing in het Graf’ verwerpen, en zij verwerpen het feit dat de ‘Dadjaal’ voortgebracht zal worden.

En zij bekommeren zich niet om het onderwijzen van goede ettiketten, noch om het verspreiden van kennis. En dit is een partij die zijn volgelingen opvoedt op het zoeken naar en het bestuderen van politiek, hetgeen de Religie tegengaat. En het werd ooit eens tegen de leider van deze groep gezegd: “Waarom zien wij geen scholen voor de memorisatie van de Qor’aan in jouw partij?” Waarop hij antwoordde: “Ik wil geen Derwisjen (soefie-sekte) voortbrengen!”

Zij focussen zich alleen op politiek, en zij focussen zich niet op goede ettiketten noch op het verspreiden van kennis, noch op de hartverzachtende overleveringen (ahadieth). En met betrekking tot aangelegenheden van Fiqh, zij maken het toegestaan dat een man handen schudt met een vrouw die geen familie van hem is.

En zij zeggen dat het is toegestaan voor een vrouw om een leider te zijn en dat zij in een regerend bestuur (majlis ash-shoeraa) zit. Het is zelfs zo dat zij het toestaan dat een ongelovige in het regerend bestuur zit en dat hij algemene leidersschapsposities krijgt! Dit is dus een dwalende groepering die de uitgestrektheid van afwijking al ver is overschreden.

En ik ben verbaasd over degenen die toetreden tot en aanhanger zijn van deze partij.

''Dus ik adviseer elke broeder om ver weg te blijven van deze groep en om er tegen te waarschuwen.'' En als het niet was dat wij een excuus voor hen zoeken; dat zij de teksten verkeerd interpreteren, anders hadden wij gezegd dat zij ongelovigen waren omdat zij de ‘Bestraffing in het Graf’ ontkennen en de komst van de ‘Masieh ad-Dadjaal’ ontkennen. En hun leider zegt dat hij zijn studenten niet de Qor’aan wil onderwijzen zodat zij niet naar buiten komen als Derwisjen.


1 Voetnoot: In Nederland zijn ook afdelingen van Hizb at-Tahrier actief. De meest bekende da’wah activiteiten van deze gevaarlijke groepering zijn het tijdschrift EXPLICIET, en de website met dezelfde naam. Wij raden het dus alle broeders en zusters af om dit tijdschrift noch hun site te gebruiken, omdat beginnende studenten niet het onderscheid kunnen maken tussen wat authentiek en niet-authentiek is zelfs wanneer zij denken dat ze dat wel kunnen, zoals ook Shaych Moqbil ibn Haadie ons en jullie adviseert aan het einde van het artikel: “... om ver weg te blijven van deze groep en om er tegen te waarschuwen.”


Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten