Al-Haddaadiyah.

De Onderscheiding van Al-Haddaadiyah.

Geschreven door: Al-‘Allaamah Shaych Rabee’ bin Haadie Al-Madchalie

Bismillaahir Rahmaanir Rahiem

Alle lof is aan Allaah. Moge Zegen en Vrede over de Boodschapper van Allaah, Zijn familie, metgezellen en degene die Zijn leiding volgen zijn.

Hierna,

Naar aanleiding van de fietnah die is voorgevallen tussen de broeders in Jemen die gecompliceerder en ingewikkelder wordt en zich richting andere landen aan het verspreiden is, verwachten de mensen meer en meer een verduidelijking van de Waarheid en dat degenen die fout zijn onderscheden worden van degenen die het bij het goede einde hebben. Eén van de redenen van deze fietnah is dat de studenten van de kennis in Jemen elkaar beschuldigen dat zij manhadj Al-Haddaadie belijden.(1) Ik ben daardoor genoodzaakt om deze manhadj op te helderen voor de waarheidzoekers zodat dit hopelijk een duidelijk beeld zal geven over het verschil tussen Manhadj Ahloes-Soennah en Manhadj Al-Haddaadie!

Hopende dat dit vervolgens een steentje bij zal dragen om deze fietnah voor een groot gedeelte uit te blussen. Wij beloven om hiernaast ook door te gaan om de andere zaken op te helderen, in ontvangstneming van dit bittere verzoek en als deelneming aan het doen stoppen van deze fietnah.


Manhadj Al-Haddaad


1- Zij haten de geleerden van deze tijd die op Manhadj As-Selefie(2) zitten -specifiek die van Al-Medienah- zij kijken op hen neer en belasteren hen, verklaren hen als onwetenden, en zeggen dat zij dwalen. Vervolgens overschreden zij dit en begonnen rond Ibn Temiyyah, Ibnoel-Qaiyyum en Ibn Abiel-‘Iz de commentator van At-Tahaawiyah een (slecht beeld) te creëren om zo hun positie te doen vallen en hun uitspraken in de wind te slaan.

2- Zij zeggen dat een ieder die in een bid’ah vervalt een innoveerder(3) is. Ibn Hadjer (de commentator van Al-Boechaarie) is volgens hun mening gevaarlijker dan Sayyid Qoetoeb!

3- Zij zijn ervan overtuigd dat een ieder die een in bid’ah gevallen persoon niet als innoveerder verklaart innoveerder is, en zij vertonen vijandschap tegen hen en bestrijden hen! Het is bij Al-Haddaadiyah daarom ook niet voldoende als je bv. zegt: ‘Die en die heeft Ash’arieyah(4) of hij is een Ash’arieh!’ Integendeel zij verplichten dat men zegt: ‘Innoveerder!’ Want, anders ontwijken en bestrijden ze je en wordt je voor innoveerder uit gemaakt.

4- Zij verbieden het absoluut dat men (Rahiemehoellaah) Moge Allaah hem Barmhartig zijn) zegt voor Ahloel-Bid’ah en onderscheiden niet tussen een: ‘Raafidie(5), Qaderie(6), Djahmie(7) en een geleerde die in een bid’ah is gevallen!

5- Zij verklaren een ieder die (Rahiemehoellaah) zegt voor o.a.: ‘Aboe Haneefah, Ash-Showkaanie, Ibnoel-Jowzie, Ibn Hadjer en An-Nawawie(7) als innoveerder.

6- Zij vertonen een verschrikkelijk grote vijandschap tegenover de Selefies zelfs wanneer zij zich inzetten voor de d’awah en verdediging van As-Selefiyyah. En zelfs wanneer zij zichzelf inzetten voor het bestrijden van Ahloel-Bid’ah, Al-Hizbiyyah en de dwaling! Hierin concentreren zij zich op de mensen (geleerden en hun studenten) van Al-Medienah en vervolgens op Shaych Al-Albaanie omdat hij één van de grote geleerden van Al-Manhadj As-Selefie is; i.e. dat hij één van de sterkste in het bestrijden van de Hizbies, Ahloel-Bid’ah en de fanatiekelingen is. Het is zelfs zo dat één van hen in een zitting bij mij thuis (Shaych Mohammed ibn Saalih) Al-‘Uthaymien meer dan tien maal als leugenaar verklaarde, waardoor ik verschrikkelijk kwaad op hem werd en ik hem uit mijn huis heb gezet. Zo hebben zij boeken geschreven, cassettebandjes gedistribueerd en belasteringen over (Ahloel-Medienah) verspreid. Zij vulden hun boeken en bandjes met leugenachtige verklaringen en beschuldigingen tegen de geleerden. Vervolgens schreef Al-Haddaad uit opstandigheid een boek van 400 bladzijden genaamd (Al-Choemaïs i.e. het geweldige leger) bestaande uit een voor- en achterkant, midden en twee zijden waarin hij Shaych Al-Albaanie belasterd en beschuldigd. Het is met de hand geschreven maar wanneer het gedrukt zou worden denk ik dat het uit wel 1000 pagina’s zou bestaan! Hij (Al-Haddaad) beweerde dat hij waarschuwde tegen Al-Ichwaan Al-Moslimien(9), Sayyid Qoetoeb(10) en Al-Djohaymaaniyah(11) terwijl wij nooit één boekwerk of minimaal één klein gebundeld stencilwerkje van hem (Al-Haddaad) in weerlegging van hen hebben gezien. Maar daarentegen (schreef hij) zoiets als zijn boek Al-Choemaïs!

7- Hun overdrijving over Al-Haddaad en de bewering dat hij hoge gradaties in de kennis bereikt had waardoor ze hem op het absolute nivo van Al-Iemaamah (geestelijkleiding) wilden plaatsen. Vervolgens probeerden zij door middel van deze bewering de grote geleerden en Manhadj As-Selefie onder uit te halen, zoals velen van de volgelingen van diegenen die besmet raakten met de ziekte van het houden van aanzien dat proberen! Hierna zeiden zij tegen die en die wiens positie in de kennis hoog gekwalificeerd is:

‘Zij moeten op hun knieën naar kennis zoeken bij Aboe Abdillaah Al-Haddaad en zijn vrouw Oem Abdillaah!’

8- Zij probeerden het gezag over de geleerden in Al-Medienah en anderen geleerden te krijgen door hen te schandaliseren met dat zij leugenaars zijn (door te zeggen) ‘Hij is een leugenaar en hij is een leugenaar!’ Terwijl zij zich voordeden alsof ze van oprechtheid hielden en zich inzetten om oprecht te zijn. Toen vervolgens via argumentatie en bewijsvoering aan hen duidelijk werd gemaakt dat Al-Haddaad een leugenaar is ontmaskerde Allaah hun werkelijke aard en wat zij achterhielden van losbandigheid. Hierna raakten ze alleen nog maar meer met Al-Haddaad verwikkeld en overdreven zij nog meer in hem.

9- Zij onderscheiden zich door vervloeking, barsheid en terreur op zo’n nivo dat zij de selefies bedreigen om hen in elkaar te slaan.(12) Of beter gezegd zij hebben werkelijk hun handen uitgestoken om een aantal selefies te slaan.

10- Zij vervloeken specifieke personen(13). Het is zelfs zo dat een aantal van hen Aboe Haneefah vervloeken en een aantal anderen verklaren dat hij kaafir (ongelovig) is. Wanneer Al-Haddaad bij een correcte of incorrecte uitspraak (van de Iemaam) komt dan zegt hij dat het ketterij is, wat aan voelt dat de man een takfierie(14) is die zichzelf schuilhoudt!

11- Hun Hooghartigheid en koppigheid! Deze twee eigenschappen zijn de oorzaak voor het niet accepteren van de Waarheid zoals dat het geval is bij elke fanatiekeling van Ahloel-Bid’ah. Elke keer wanneer Ahloel-Medienah de ontsporingen van Al-Haddaad van Manhadj As-Selefie openbaarmaken weigeren zij dit te aanvaarden. Door deze daden zijn zij één van de meest moreel verdorven, kliekvormenden en slechtste Islaamitische(?) sekten geworden!

12- Zij deden hunzelf voor als de meest vasthoudenden aan Iemaam Ahmed, maar toen hen duidelijk werd gemaakt dat Al-Haddaad tegenstrijdig is aan Al-Iemaam Ahmed wat betreft zijn standpunt tegenover Ahloel-Bid’ah ontkenden zij dit en beschuldigden een ieder die verklaarde dat deze uitspraak afkomstig was van Iemaam Ahmed. Vervolgens zei Al-Haddaad: ‘Wanneer het authentiek is dat Iemaam Ahmed dit heeft gezegd dan (zeggen wij) wij volgen hem niet blindelings!’ Zij houden niet van de Waarheid en de waarheidszoekers! Nee, zij willen alleen maar chaos veroorzaken en de Selefies verdelen! Hiernaast merkten de Selefies op dat een aantal van al-Hadaadiyah, ondanks hun overdrijvingen, contacten onderhielden met Hizbies(15) en anderen van hen met Foessaaq (zondaren). Terwijl zij op hetzelfde tijdstip de Selefies bestreden en een verschrikkelijke haat tegenover hen vertoonden en hoogstwaarschijnlijk noch meer valsheid verborgen. Allaah Weet het beste wat zij verborgen! Wanneer Aboel-Hassan(16) ons nou met duidelijke bewijsvoering laat zien dat diegenen die hij voor Hadaadiyien uitmaakt werkelijk deze eigenschappen bezitten dan zullen wij niet terugdeinzen om ons in te zetten en hen hiervoor beschuldigen! Vervolgens hen verbieden (deze methodiek te belijden) door over hen te schrijven en voor hen te waarschuwen en hen aan Al-Haddaadiyah toe te voegen zonder te aarzelen! Maar wanneer hij (Aboel-Hassan) dat niet kan dan moet hij berouw tonen aan Allaah Ta’ala en dit berouw publiekelijk bekendmaken want, anders dan zullen wij niet aarzelen om ons in te zetten om hen (degenen die Aboel-Hassan beschuldigen) en Al-Manhadj As-Selefie wat zij belijden bij te staan en hen en Al-Manhadj te verdedigen! Het is dan aan de oprechte Selefies om hen bij te staan en de manhadj die zij belijden bij te staan en degene die hen en hun manhadj onrecht heeft aangedaan te weerhouden. Pas op en wees gewaarschuwd, dat geen van hen vervallen in dat waarin Al-Haddaadiyah vervallen zijn. Zelfs geen gedeelte van dat waarin zij vervielen! Dit is het werkveld waarmee de oprechten van de leugenaars onderscheiden worden, net zoals Allaah Ta’ala zegt:

Alief Laam Miem. Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden wanneer zij zeggen dat ze geloven en dat ze niet op de proef gesteld worden? Integendeel Wij hebben degenen voor hen op de proef gesteld opdat Allaah Weet wie de oprechten zijn en Weet wie de leugenaars zijn! (Soerah Al-Ankaboet) Vers: 1-2.)

Ik vraag Allaah de Vrijgevigste de Heer van de geweldige troon om de Selefies overal (ter wereld) te behoeden voor de vervalling in deze beproeving. Zeer zeker in Yemen waar de Soennah van de Profeet via Manhadj As-Selefie is opgekomen.

Geschreven door: Rabee’ ibn Haadie Al-Madchalie 20/2/1423H

Voetnoten:

(1) Deze verduidelijking van Shaych Rabee’ was al aan het begin van de fietnah van Aboel-Hassan vertaald. Toch was er toentertijd geen redden om het te publiceren. Maar nu dat wij door een aantal versmelters, die henzelf selefie noemen, beschuldigt worden dat wij Haddaadiejien zijn, omdat wij (zoals zij beweren) naar de fouten van de mensen zoeken hebben we het toch maar gepubliceerd. Na deze verduidelijking van onze Shaych zal inshaa-Allaah duidelijk worden wie de Haddadiejien zijn en dat de broeders en zusters van Selefie Publikaties hier niets mee uitstaande hebben!!! Let wel even op want degene die de selefies proberen te schandaliseren hebben eerlijk gezegd zelf veel eigenschappen van al-Haddaad en zijn volgelingen, lees maar en vergelijk!
(2) De methodiek van degenen die de Qor`aan en Soennah en het begrip van de vrome voorgangers in woord en daad naleven.
(3) Iemand die al-bidah (de innovatie) naleeft en in geloofd.
(4) Een individu van de ontspoorde sekte die alleen maar zeven van de eigenschappen van Allaah erkennen en de rest ontkennen. Tevens zijn zij ervan overtuigd dat de Qor`aan die bij ons aanwezig is niet het Woord van Allaah is maar een verslag is van het Woord van Allaah en zo hebben ze noch meer dwalingen, moge Allaah ons behoeden!
(5) Een individu van de sekte die de Sahabah uitschelden en ongelovig verklaren en zeggen dat zij de Qor`aan veranderd hebben en noch vele andere beschuldigingen en belasteringen.
(6) Een individu van de sekte die ervan overtuigd zijn dat Al-Qadr (de Voorbestemming) niet bestaat.
(7) Een individu van de sekte die alle Namen en Eigenschappen van Allaah loochenen en ontkennen.
(8) Een aantal grote geleerden die door toedoen van bepaalde omstandigheden in één of meer bidahs gevallen zijn. Doch was het bekend van hun levensloop dat zij altijd gestreefd hebben naar de vergaring van de Waarheid en die ook zouden hebben geaccepteerd wanneer deze tot hen gekomen was (in tegenstelling tot anderen). Hierdoor hebben de geleerden een excuus voor hun fouten gehandhaafd en worden zij over het algemeen als van Ahloes-Soennah gezien, met als voorwaarde dat men de fouten van hen verduidelijkt en weerlegt als die ter sprake worden gebracht! Zonder deze Iemaams in dikrediet te brengen zoals dat bij de bid’ah van Al-Haddaad “moet” gebeuren! Denk hier dus over na!
(9) Hedendaagse Islaamitische (?) sekte die als leus hanteren, dat zij met een ieder samenwerken aan de hand van de zaken waarover zij het eens zijn en vervolgens een excuus voor elkaar zoeken desbetreffende de zaken waarover zij met elkaar van mening verschillen.Los ervan of deze zaken nou te maken hebben met Aqiedah, Manhadj, Omgang e.d. Zij zijn daarom ook naast Djamaat At-Tabliegh de enige die alle Islaamitische sekten onder één noemer weten te plaatsen! De hedendaagse Qotbies, Soeroeries, Aroeries, Maghraawies en Hassaanies zijn hun opvolgelingen.
(10) Een groot en geeërd leider van de Ichwaan Al-Moslimien en vernieuwer van Manhadj At-Takfier van de laatste eeuw. Op de ideeën van o.a. deze man zijn de methodieken van de nakomelingen van de Ichwaanies gebaseerd. De geleerden o.a.: Shaych Ahmed en Mahmoed Shaakir, Shaych Abdoellaah Ad-Dwaish, Shaych Al-Albaanie, Shaych Rabee Al-Madchalie e.a. hebben deze man geadviseerd en in verschillende boekwerken weerlegd omdat hij en zijn ideeën zo gevaarlijk zijn en daarentegen zijn iedeeën zo wereldwijd verspreid worden. Het is dus aan te raden om terug te gaan naar de uitspraken van de geleerden over deze man en zijn boekwerken -speciaal zijn Tafsier- om zijn gevaar daadwerkelijk te begrijpen! Want, zelfs in Nederland worden zijn kromme iedeeën volop verspreid, wees dus gewaarschuwd!!!
(11) Sekte waarvan de leider dacht dat hij de verwachte Mahdie was. Hierdoor hebben ze een coupe geprobeerd te plegen in Al-Masdjid Al-Haraam in Mekkah in het jaar 1400H door wapens in dodenkisten de moskee binnen te smokkelen en vervolgens een gewapende strijd aan te gaan tegen het regerende bewind. Gelukkig heeft Allaah ervoor gezorgd dat deze Chawaaridj gestopt zijn van hun kwade intenties en allen rechtvaardig berecht zijn.
(12) En in Nederland worden onze selefiebroeders bedreigt en wordt er tegen hen gezegd dat ze klappen nodig hebben! Het is een feit dat de geschiedenis zich continue herhaalt!!!
(13) In tegenstelling tot de methodiek van Ahloes-Soennah, want het is bekend dat wij alleen diegene mogen vervloeken die Allaah en Zijn Profeet specifiek vervloekt hebben. Een ieder die hierna een daad begaat waarop er een vloek rust daar zeggen wij tegen dat degenen die, die en die daad verrichten vervloekt zijn. In het algemeen zonder het desbetreffende persoon te vervloeken! Dit omdat vervloeking betekend dat men niet meer instaat is om de Barmhartigheid van Allaah te vergaren. Terwijl Allaah Barmhartig is in deze wereld tegen een ieder die oprecht berouw toont ook al is het van de meest verschrikkelijke zonden zoals: moord, ontucht, diefstal en leugen!
(14) Iemand die moslims door toedoen van grote zonden als ongelovig verklaart zonder de daarvoor toegeschreven regels en voorwaarden in acht te nemen die de geleerden aan ons duidelijk hebben gemaakt.
(15) Personen die partijtrekken voor dat wat vals is en tegenstrijdig is aan de Qor`aan en de authentieke Soennah.
(16) Aboel-Hassan Moestafa bin Ismaaiel As-Sulaimaanie Egyptenaar woonachtig in Ma`reb in Jemen en lijstvoerder van de teisterende fietnah tegen de selefiegeleerden en hun studenten. Hij en zijn volgelingen zoals Oesamah al-Qoesie e.d. beschuldigen de selefies er van dat zij Haddadiejien zijn. Bij deze is het dan duidelijk dat deze beschuldiging vals is en dat dit één van de bekende door Ahloel-Bid’ah opgezette schandaliseringen van Ahloes-Soennah is. Zie artikel ‘De fasen van de fietnah van Aboel-Hassan’ op deze site voor meer informatie.

Betreffende de buitensporige Manhadj van de Haddaadie-sekte


Shaych Saalih Al-Fauwzaan (hafidhahoellaah)

Vraag: “Sommige mensen beschouwen bepaalde Iemaams, zoals Ibn Hadjr, an-Nawawie, Ibn Hazm, ash-Showkaanie en al-Bayhaqie als innoveerders. Is deze uitspraak van hen correct?”

Antwoord: “Deze Iemaams hebben zulke verdiensten, diepgaande kennis, en educatie van de mensen, enorme inspanningen in het beschermen en verspreiden van de Soennah, en verbazingwekkende boeken van het soort welke overweldigen en bedekken van hetgeen zij aan fouten hadden, moge Allaah genade met hen hebben.

Wij adviseren de studenten van kennis om zichzelf niet bezig te houden met deze zaken omdat dit hen zal onthouden van kennis. De persoon die nader op deze zaken in gaat betreffende de Iemaams zal weerhouden worden van het zoeken van kennis en zal zodoende geheel in beslag genomen worden door fitnah en liefde voor onenigheid tussen mensen. (1)

We adviseren iedereen om kennis te zoeken, daar standvastig in te zijn en zichzelf daarmee bezig te houden, in de plaats van zaken welke geen voordeel hebben.

An-Nawawie, Ibn Hazm, Ibn Hadjr, ash-Showkaanie en al-Bayhaqie waren allen grote geleerden en worden als betrouwbaar beschouwd in de ogen van de Mensen van Kennis (Ahloel-‘Ilm ). En ze hebben geweldige boeken en Islaamitische naslagwerken geschreven, waar de moslims steeds naar terug refereren, van het soort welke de vergissingen en fouten die zij hadden overweldigen (en bedekken), moge Allaah hun genadig zijn.

Maar wat jou betreft, o armzalige (miskien), wat heb jij? Jij die zoekt en spioneert op Ibn Hadjr en Ibn Hazm en degenen die met hen genoemt werden, terwijl ze de poort (van het op topniveau zijn, betreffende kennis) al overschreden hebben? Waarmee ben jij de moslims van dienst geweest? Welke kennis heb jij vergaart? Weet jij wat Ibn Hadjr en an-Nawawie wisten? Heb jij de moslims iets geboden zoals Ibn Hazm en al-Bayhaqie (dat hebben gedaan)? Soebhaanallaah!!! Moge Allaah een persoon genadig zijn die zijn niveau erkent!!!

“Jouw kennis is weinig, dus jij hebt veel lef. En jouw vroomheid is weinig, dus jij spreekt (schaamteloos).”

Einde van de woorden van Shaych Fawzaan


(1) Jamaal bin Fariehaan al-Haarithie gaf commentaar in een voetnoot zeggende:

“Er is een groep ontsproten dat Selefiyyah claimt, maar desondanks is Selefiyyah vrij van hen . Ze worden vertegenwoordigd door hun leider, Mahmoed al-Haddaad, degene die we eerder al noemden. Dus hun voornamelijke bezigheid werd: Het uitspitten van fouten van sterren, de hooggewaardeerde Iemaams en verifiërende Moehaddithien. Ja, Ibn Hadjr en an-Nawawie vielen in sommige van de fouten van de Ashaa’irah, hetgeen de geleerden over hen vermeld hebben. De kanttekeningen van de grote geleerde Ibn Baaz op Ibn Hadjr’s boek ‘Fath al-Baarie’ (uitleg van Sahieh al-Boechaarie) zijn welbekend en beroemd. Maar we nemen deze vergissingen niet als een gelegenheid om hun fouten openbaar te maken en om bijeenkomsten te organiseren teneinde hen te veroordelen. Dit is omdat het niet hun gewoonte was om de mensen naar innovatie te roepen, eerder ondersteunden zij de Soennah en verifiërden zij zaken met bewijzen. Dus zij behoren niet geassocieerd te worden met de mensen van innovatie, degenen die hiernaar oproepen en de methodologie van de Selef zowel innerlijk als uiterlijk tegengaan.

En ondanks dit zeggen we, en we hebben dit eerder gezegd; dat we niet stil blijven over fouten en tegenstellingen (tegenover de Soennah). Eerder moeten ze verduidelijkt worden in samenhang met hetgeen waar de situatie en plaats om vraagt. In ieder geval, is het toegestaan om Allaah’s genade te vragen voor de mensen van innovatie, zolang zij nog steeds binnen de schoot van Islaam vallen, en er geen bewijs is om dit te verbieden.

Tevens, de geleerden hebben Ibn Hadjr en an-Nawawie geprezen, en hun boeken Fath-oel-Baarie’ en ‘Sharh Sahieh Moslim’, en ze hebben hen beschouwd als volgelingen van de Soennah en mensen van Hadieth. En ze hebben ter ondersteuning hun standpunten gebruikt welke in overeenstemming zijn met de waarheid, welke veel zijn, en hebben hun vergissingen vermeden, welke weinig zijn, alle lof is aan Allaah.

Shaych Abdoellaah, de zoon van Shaych Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab heeft gezegd: “Tevens, zoeken wij ondersteuning van de Tafsier boeken welke wijdverspreid zijn en aanzien genieten (van de Oemmaah) teneinde het Boek van Allaah te begrijpen... en om de hadieth te begrijpen, gebruiken we de uitleggingen van gerespecteerde Iemaams zoals (al-Haafidh ibn Hadjr) al-‘Asqalaanie en al-Qastalaanie voor al-Boechaarie’s collectie, en an-Nawaawie voor Moslim’s collectie. En hij zei: “Wat een uitmuntende prestatie heeft an-Nawawie geleverd met zijn samenstelling van het Boek ‘al-Adhkaar’.” [Uit het boek ‘ad-Dorar as-Sanniyyah’ (1/127 en 133)]

Al-‘Allaamah al-Moehadieth, as-Selefie, Shaych al-Albaanie (moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Het is onrechtvaardigheid om te zeggen dat an-Nawawie en Ibn Hadjr al-‘Asqalaanie en degenen die gelijk aan hen zijn, dat zij van de mensen van innovatie waren. Ik weet dat zij van de Ashaa’irah waren, maar het was niet hun bedoeling om het Boek en Soennah tegen te gaan. Beter gezegd, waren zij van mening en dachten zij over hetgeen zij geërfd hadden van de Ash’ariegeloofsleer twee dingen.

Allereerst: zij dachten dat Iemaam al-Ash’arie, deze standpunten had, terwijl hij deze standpunten alleen in het verleden heeft gehad (en er later afstand van heeft gedaan), ten tweede: zij dachten dat het (deze ‘aqiedah) correct was, terwijl het niet correct was.” [Einde van de citaat van de cassette “Wie is de ongelovige en wie is de innoveerder?”]

Dus als er gezegd wordt: “Waarom worden er excuses gemaakt voor an-Nawawie en Ibn Hadjr en de Ta’wiel (verkeerde (valse) uitleg/tafsier, van de Namen en Eigenschappen van Allaah) die van hen kwam, maar worden er geen excuses gemaakt voor Sayyid Qoetb, Hassan al-Bannaa, al-Mawdoedie en hun soortgelijken?”

Het antwoord hiervoor komt vanuit twee oogpunten:

Allereerst: Er is een enorm verschil tussen deze twee groepen. Want voorwaar, an-Nawawie en Ibn Hadjr hebben dusdanig (profijtvolle) educatieve bijdragen en voordelen voor de Moslims die afdoende zijn voor het bedekken van wat er van hen voordeed aan fouten. En de geleerden hebben (deze fouten) verduidelijkt en hiervoor gewaarschuwd, dus het gevaar is hiervoor is beëinidigd met deze waarschuwing. Maar wat Sayyid Qoetb en Hassan al-Bannaa e.a. betreft; zij hebben geen educatieve of tastbare bijdragen, noch hebben ze een voordeel geproduceerd voor de moslims, zoals dat van an-Nawawie, Ibn Hadjr en andere voorname Iemaams.

Ten tweede: An-Nawawie en Ibn Hadjr riepen de mensen niet op naar hun fouten, noch riepen ze op naar partijgeest (Hizbiyyah), of verklaarden zij gemeenschappen tot ongelovigen. Ze riepen niet op naar het verenigen van de gelederen tussen de Rawaafid (Shi’ieten), Christenen, Madjoes (vuuraanbidders), dwalende sekten en de Moslims. En de (Moslim) gemeenschappen hebben geen kwaad ondervonden als gevolg van hun fouten, tegengesteld aan Sayyid Qoetb, Hassan al-Banaa en hun soort, sinds deze individuen niet geloven dat er een verschil gemaakt zou moeten worden met het valse en corrupte, beter gezegd, (zij geloven dat er geen verschil gemaakt moet worden) tussen ongelovige ‘Aqaa’ied (meervoud van ‘Aqiedah) en de correcte en pure ‘Aqiedah. Noch geloven zij dat er een verschil zou moeten zijn tussen de Rafiedie (shi’iet), Christen etc. en de Moslim. Zij hebben de Moslims alleen kwaad toegebracht en geen enkele verbetering. Veel mensen houden zich (helaas) fanatiek vast aan hun standpunten welke het Boek en de Soennah tegengaan, en tonen (hierdoor) vijandschap jegens de mensen van de Soennah. En dit is de grootste schade!

Bron: Zijn boek ‘Al-Ajwibatoel-Moefiedah 'an As'ilat-il-Manaahidj-il Djadiedah’, blz. 123-125, 2e druk.

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten