Al-Djamiyah

Al-Djamiyah: Deze sekte is genoemd naar de stichter hiervan Djahm ibn Safwaan die in het haar 128H ter dood veroordeeld is voor ketterij. Hij was een student van Al-Dj’ad ibn Driham die voor hem in het jaar 124H ter dood veroordeeld was voor ketterij. Hij was op zijn beurt weer een student van Abaan Ibn Sem’aan de student van de Jood Taloet die op zijn beurt de student van de zoon van de zus van de Jood Labeed ibn Al-Asam was. Labeeb ibn Al-Asam is de Jood die met zijn zwarte magie een mislukte moordaanslag op de Profeet heeft gepleegd. Moge Allaah hem datgene doen toekomen wat hij verdiend Amin!

Al-Djamiyah zijn dus de Studenten van de Joden!

De ideologie van Al-Djamiyah is; dat zij geen naam noch eigenschap voor Allah bevestigen. Zij geloven namelijk dat Hij een wezen is geheel ontdaan van namen en eigenschappen. Dit verklaren zij doordat zij voor zichzelf de hier volgende stelregel hebben gemaakt:

De bevestiging van de Namen en eigenschappen van Allah vereist bevestiging van meerdere goden!

Dit is hun ellendige onzekerheid. Maar, wat zeggen zij dan over henzelf? Want, een ieder van hen kan beschreven worden met dat hij kennis bezit, rijk is, producent is en zakenman is. Hieruit kunnen wij dan concluderen dat hij verschillende eigenschappen bezit. Vereist dit dan ook dat we vaststellen dat hij verschillende personen is? Nee, Natuurlijk niet! Dit is alleen maar de zaken moeilijker maken dan dat ze zijn, want de bevestiging van verschillende namen en eigenschappen vereist niet dat wij ook de conclusie moeten trekken dat er meerdere goden zijn. Daarom zeiden de godenaanbidders toen zij de Profeet hoorden zeggen:

‘’ O Rahmaan (De Barmhartigste), O Rahiem (De genadevolste)!’’


Hij veronderstelt dat hij maar één god aanbidt, terwijl hij verschillende goden aanbidt! Waarna Allaah dit Vers naar beneden zond:

Zeg (O Mohammed)! Roep Allah of roep Ar-Rahmaan (de Barmhatigste) aan! (Bij) welke (Naam) jullie (Hem) ook aanroepen Hij bezit de Meest schone Namen. (Soerah Al-Siraa vers: 110)


De Namen van Allah zijn dus velen, en duiden allen op Zijn Volmaaktheid en Geweldigheid , en niet op de aanwezigheid van meerdere goden zoals de Djahmiyah dat zeggen. Een andere dwalende overtuiging van hen is dat zij zeggen:

De bevestiging van de eigenschappen houdt vergelijking (van Allaah met de schepping) in, want deze eigenschap zin ook aanwezig bij de schepping.


Dit is een foute en valse uitspraak, want de eigenschappen van de Schepper passen (alleen) bij Hem en de eigenschappen van de schepping passen bij hen, er wordt hier dus niet vergeleken.

Al-Djamiyah verbonden aan hun dwaling rond de Namen en eigenschappen van Allah Al-Djabr (gedwongenheid) in Al-Qadr want zij zeggen:

De Dienaar heeft geen eigen wil, en kan zelf geen keuzes maken, want hij is gedwongen om te handelen naar datgene wat er voor hem voor bestemd is!


Deze uitspraak houdt in dat, de dienaar onrecht wordt aangedaan wanneer hij gestraft wordt voor zijn zonden, omdat deze handelingen niet de zijne zijn maar hij hiertoe gedwongen is! Al-Djamiyah voegden aan al deze dwaling boven op elkaar de overtuiging van AL-Irdjaa (betekent letterlijk: achterhouden of uitstellen.) toe en verklaarden dat de Qor’aan geschapen is in tegenstelling tot Ahloes-Soennah[1]. Vervolgens splitste zich van Al-Djamiyah, die bekend staan om het niet bevestigen van de Namen en eigenschappen van Allah, andere sekten af waaronder Al-M’otazilah, Al-Ashaa’riah, Al-Matoeridiyah e.d.

Aboe Salt ‘Abdoes-Salaam ibn Saalih al-Harawie zegt over Ibrahiem ibn Tah-maan (o.163H):

'Hij was hard tegen Al-Djahmiyyah!' [2]

__________________________________________________
[1]Madhab Ahloes-Soennah desbetreffende de Qor’aan is dat de Qor’aan Allaahs woord is Hij is niet geschappen, maar van Hem gekomen en tot Hem zal het terugkeren.

[2] Sier ‘Alaam An-Noebelaa: (7/380).


Fudail bin Ma’een (187H) heeft gezegd:

“Wanneer je de de Jahmie hoort zeggen,Ik geloof niet in een Heer die nederdaalt” - zeg- “Ik geloof in een Heer die doet wat Hij wil.”” Sharh Usool ul-I’tiqaad (no.775)

Yayha bin Iyaad (233H) heeft gezegd: “Wanneer je de de Jahmie hoort zeggen, Ik geloof niet in een Heer die nederdaaltzeg dan, “Ik geloof in een Heer die doet wat Hij wenst.” ” Sharh Usool ul-I’tiqaad (no.776)

Iemaam Ahmed (241H) heeft gezegd: “Hij daalt neder als Hij wil, volgens Zijn Kennis en Macht en Grootheid. Hij omsluit alles met Zijn Kennis.” Sharh Usool ul-I’tiqaad (no.777)

Abul Hasan al-Ash’aree (324H) heeft gezegd: “En wij geloven in alle overleveringen die de Mensen van Overlevering als authentiek hebben beschouwd betreffende de Afdaling naar de Laagste Hemel en dat “De Heer, Machtig en Majesteitelijk, zegt: Vraagt er iemand, zoekt er iemand vergiffenis,” en de totaliteit van wat zij aanhalen en als gevestigd beschouwen, in strijd met de mensen van afwijking en misleiding.” Al-Iebaanah (p.60).

Iemaam at-Tirmidie (rahiemehoellaah) heeft gezegd: “Het is overgeleverd door meerdere personen van de Mensen van de Kennis met betrekking tot zulke Ahadieth, dat er geen Tashbieh (vergelijking) gemaakt mag worden met de Eigenschappen van Allaah. En onze Heer, de Glorieuze en Allerhoogste, daalt elke nacht neder tot de laagste hemel. Daarop zeggen zij (de Mensen van de Kennis): “Bevestig deze overleveringen, heb Iemaan (Geloof) in hen, ontken hen niet, en vraag niet ‘hoe’!” Vergelijkbare uitspraken zoals deze, zijn overgeleverd van Maalik ibn Anas, Soefyaan ath-Thawrie, Ibn Uyainah en Abdullaah ibn al-Moebaarak, die allemaal over zulke Ahadieth hebben gezegd: “Laat hen zoals ze zijn, zonder te vragen ‘hoe’.” Dit zijn de uitspraken van de Mensen van de Kennis van Ahlul-Soennah wal-Jamaa’ah. Desondanks, verzetten de Jahmiyyah zich tegen deze overleveringen en zeggen: “Dit is Tashbieh!” Hoe dan ook, Allaah, de Allerhoogste, vermeldde in verschillende plaatsen in Zijn Boek, de Eigenschap van ‘al-Yad’ (Hand), ‘as-Sama’ (Hoor vermogen), en ‘al-Basr’ (Zien vermogen), maar de Jahmiyyah maken Ta’wiel over de Aayaat, door hen op een bepaalde manier uit te leggen, die tegengesteld is aan de uitleg van de Mensen van de Kennis. Zij (de Jahmiyyah) zeggen: “Voorwaar, Allaah schiep Adam niet met Zijn eigen Hand, (zij zeggen dat ‘Hand’ betekent: de Kracht van Allaah).” Sunan at-Tirmidhie (3/24) En dit is fout want Allaah heeft dit niet gezegd en de profeet heeft ook geen kracht gezegd, zij hebben dit zelf verzonnen wat haram is.

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten